Sample Contract of Agreement in Tagalog

As a copywriting artificial intelligence, I can create a sample article on „Sample Contract of Agreement in Tagalog“ for you:

Sample Contract of Agreement in Tagalog

Marami sa atin ang nagkakaroon ng mga kontrata. Ang mga ito ay kasunduan sa pagitan ng dalawang partidong nag-aagree sa mga tuntunin, responsibilidad, at talentong kinakailangan sa isang trabahong gagawin. Sa isang professional setting, kailangan nating magkaroon ng wastong kontrata upang maprotektahan natin ang ating mga karapatan at maipakita sa kabilang partido kung ano ang inaasahan sa kanila.

Sa artikulong ito, ipapakita namin sa inyo ang isang sample ng kontrata ng pagkakasunduan sa Tagalog:

KONTRATA NG PAGKAKASUNDO

Ginawa at pinirmahan ngayong ika __ ng _________, 20__ sa pagitan ng sumusunod:

PANGALAN: (Kilalanin ang mga partido sa kontrata)

Una: Si ________________ ay nagpapakilala bilang ____(Uri ng negosyo/Bahay-kalakal/Bayad sa serbisyo/etc.)________________ at may tirahan sa _________________, _____________.

Pangalawa: Si ________________ ay nagpapakilala bilang ____________________ at may tirahan sa_________________, _____________.

Ikalawa: Ang unang partido ay ipapakilala bilang „MAYLALANG“ habang ang pangalawang partido naman ay itatawag na „ABOT-KAMAY“.

Ikatlo: Ang parehong partido ay nagkasundo sa pagsasagawa ng isang proyekto na may titulong: __________________ (isulat kung ano ang proyektong gagawin)

Ikaapat: Ang proyektong ito ay kailangan matapos sa loob ng _____________ na buwan simula nang maisulat ang kontratang ito.

Ikalima: Ang proyektong ito ay magkakahalaga ng ___________ na halaga ng pera.

Ikaanim: Ang maylalang ay makakatanggap ng ___________% ng kabuuang halaga ng proyektong ito.

Ikapito: Sisimulan ng ABOT-KAMAY ang proyekto sa loob ng __________ na araw mula sa pagkakapirmahan ng kontratang ito. Kailangan nilang maghatid ng bawat kasangkapan, materyal, at kagamitan na kailangan sa proyekto.

Ikawalo: Kailangan ng ABOT-KAMAY na tapusin ang proyekto sa takdang oras na nakasaad sa kautusan. Kailangan din nilang magpakonsulta sa maylalang tungkol sa mga katanungan tungkol sa proyekto.

Ikaanim: Ang kautusang ito ay magiging epektibo matapos nang pumirma ang parehong partido.

Pinirmahan:

MAYLALANG:

ABOT-KAMAY:

Sa pamamagitan ng paggawa ng kontratang ito, nakakatulong ito sa pagpapakita ng responsibilidad ng bawat party. Mahalaga na ito ay pinipirmahan ng parehong partido upang masiguro na alam nila ang responsibilidad nila at ang kanilang tungkulin sa paggawa ng proyekto.

Sa Tagalog, ang panunulat ng kontrata ay hindi kailangang magbigay ng mahaba at magarang mga salita. Mahalaga lang na malinaw ang mga tuntunin ng kontrata at alam ng parehong party kung ano ang kanilang obligasyon. Siguraduhin na makipagkonsulta ka sa iyong mga abogado bago pumirma ng kontrata upang masiguro din na ito ay hindi nakakasama sa mga karapatan ng bawat party.